Księgi rachunkowe wałbrzych

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych i zawierają zapisy wydarzeń w chronologicznym porządku oraz systematycznym. Są to zbiory zapisów księgowych, obrotów jak i również sald tworząc w ten sposób dziennik, księgę główną oraz księgi pomocnicze oraz zestawienia powiązane ze składnikami aktywów i pasywów. Taką księgę prowadzi się w siedzibie jednostki, a także poza siedzibą jeśli jest to polecone słuszniej i upoważnionej jednostce. Otwiera się ją pod datą początku działalności i dokonuje się wprowadzenie do ewidencji księgowej zestawienie aktywów oraz pasywów, które potwierdzane są poprzez rzeczowe składniki majątku a także inwentaryzacji. Tymczasem księgę zamyka się gdy: występuje dzień kończący rok obrotowy bądź dzień kończony działalność spowodowany na przykład upadłością.