Prawa pracownicze i obowiązki pracodawcy.

Prawa pracownicze i obowiązki pracodawcy określa Kodeks Pracy. W naszym kraju obowiązuje on od 26 czerwca 1974 r. Co jakiś czas jest nowelizowany i wprowadzane są w nim zmiany. Kodeks Pracy dzieli się na poszczególne działy, które regulują kwestie stosunku pracy, wynagrodzenia, obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika, odpowiedzialności materialnej pracowników, czasu pracy, urlopów pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień wynikających z tytułu rodzicielstwa.
Ostatnie zmiany dotyczące Kodeksu Pracy weszły w życie 1 stycznia 2016 r. i dotyczyły ograniczenia liczby umów na czas określony, zmieniały okres wypowiedzenia na taki sam w przypadku umów na czas nieokreślony i określony, ograniczyły rodzaj umów o pracę do trzech (okres próbny, czas określony, czas nieokreślony), zwalniały pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
sklep elektryczny legnica
narzedzia warsztatowe
gaz obronny
sklep z oświetleniem legnica